Veiligheid is een kritische factor voor de reputatie en duurzame ontwikkeling van bedrijven. De opslag, productie, bewerking, verwerking en transport van gevaarlijke stoffen brengen risico’s mee voor de omgeving. Van bedrijven wordt verwacht dat deze risico’s geminimaliseerd en beheerst worden. Tegelijkertijd speelt de productiviteit en winstgevendheid dezelfde belangrijke rol. Bedrijven staan elke dag weer voor deze uitdaging.

Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen en begeleiden van bedrijven bij het effectief doorlopen van compliance-trajecten in het kader van de geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo / Seveso), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Omgevingswet. We kunnen u optimaal van dienst zijn door onze unieke combinatie van kennis en ervaring in vergunningverlening én (technische) kennis en ervaring met industriële processen.

Onze experts en adviseurs kunnen uw bedrijf ondersteunen met het opzetten en implementeren van een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses (QRA), een Milieurisicoanalyse (MRA) en het opstellen van een Veiligheidsrapport (VR) met inbegrip van een inventarisatie en uitwerking van installatiescenario’s, brandweerscenario’s en rampscenario’s. Een volledig overzicht van onze diensten en producten vind u hieronder.

Onze producten / diensten:

 • Veiligheidsrapport (VR) conform de PGS 6 Richtlijn
 • Kennisgeving conform de Brzo
 • Integrale ondersteuning Brzo-compliance
 • Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met onder andere Safeti-NL(ofwel Safeti), Carola, Phast, RBMII.
 • Milieurisicoanalyses (MRA) op basis van Proteus II + III
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verblijfsgebouwen
 • Brandveiligheidsadvies
 • Bedrijfsbrandweerrapport (BBR)
 • Integraal (brand)veiligheidsplan
 • Bedrijfsnoodplan
 • BHV-plannen, BHV-organisatie
 • Integrale advisering PGS compliance (o.a. PGS 6, PGS 12, PGS 15, PGS 19, PGS 29, PGS 31)
 • Front End Engineering & Design (FEED)
 • Explosieveiligheidsstudies (ATEX-studies)
 • Second opinion
 • Training/cursussen
 • PBZO document (Preventiebeleid zware ongevallen)

Rapport Analyse Brzo-beleid

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) heeft een grondslag in uiteenlopende nationale wet- en regelgeving over veiligheid, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet veiligheidsregio’s en de Wet milieubeheer. Kennis en informatie over de complexe veiligheidsregelgeving is letterlijk verspreid. In deze rapportage worden de afzonderlijke stelsels, met name Arbeidsomstandighedenwet en Wet milieubeheer, naast elkaar gezet en de verschillen en de overeenkomsten besproken.

De aanleiding van dit onderzoek is de ‘Roadmap 2’: Integrale uitvoering van het Brzo-beleid als onderdeel van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Het inzichtelijk maken van de uitgangspunten van de verschillende wet en regelgeving van het huidige BRZO-stelsel biedt inzicht in het gehele BRZO-stelsel. Dit inzicht is bedoeld als een bouwsteen voor het opstellen van een visie voor meer integrale aanpak voor de toekomst (2030).

Dit rapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV Nederland B.V. onder begeleiding van het RIVM. Het RIVM heeft hiervoor een uitbestedingstraject uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW. De aanleiding voor deze rapportage is de betrokkenheid van het Ministerie van SZW bij Roadmap 2 van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Download het rapport Analyze-Brzo-beleid.

Contact

Mirjam van der Plas

Senior Consultant External Safety

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten