Voor een optimaal waterbeheer gebruiken we steeds vaker modellen ter onderbouwing van beleidsontwikkeling, planvorming en operationeel beheer. Het formuleren van waterbeleid en de uitwerking ervan in concrete uitvoeringsplannen vraagt immers om diepgaand inzicht in de werking van watersystemen.

Sterk in navolgbaar modelleren

Royal HaskoningDHV heeft zich gespecialiseerd in het analyseren van grote, complexe gegevensbestanden én in het modelleren van het landelijke en stedelijke watersysteem. We ontwikkelen zelf instrumenten en tools om efficiënt en voor iedereen navolgbaar te modelleren. Onze specialisten voeren modelberekeningen uit met verschillende typen grondwater-, oppervlaktewater- en rioleringsmodellen voor MER, vergunningaanvragen, Passende Beoordelingen, inrichtingsplannen voor beekherstel, beleidsmatige NBW-toetsingen, ontwerpvraagstukken waterberging, hoogwatergeulen, stedelijke wateroverlast en rioleringsplannen. Een grote kracht van ons is het modelleren van complexe situaties, bijvoorbeeld het als één geheel modelleren van riolering en oppervlaktewater. Of het gekoppeld modelleren van het grond- en oppervlaktewatersysteem.

Modelomgeving

Hierbij maken we gebruik van een modelomgeving die databeheer, aansturing van modellen en visualisatie combineert binnen één werkomgeving. Deze manier van werken vormt de kern voor de modelinstrumentaria die we bij onze klanten implementeren. De modulaire opbouw en open structuur van het modelinstrumentarium zorgt ervoor, dat een koppeling van verschillende modellen binnen of buiten de modelomgeving eenvoudig is te realiseren.
Dit maakt het mogelijk om het hele watersysteem geïntegreerd dan wel als afzonderlijke onderdelen te simuleren voor:

  • oppervlaktewater (SOBEK 1D/2D/RTC) 
  • stedelijk water (Infoworks ICM)
  • neerslag/afvoer (SOBEK-RR, WALRUS, HBV, NACHO, Wageningenmodel)
  • onverzadigde zone (SWAP, metaSWAP, FLUZO)
  • grondwater (MODFLOW, FLAIRS),
  • nationaal modelinstrumentarium (NHi)
  • (grond)waterkwaliteit (SOBEK-WQ, MT3D)

Gerelateerde diensten