Door klimaatverandering wordt het warmer en komen meer extremen voor: lange periodes van hitte en droogte. Door de hogere temperaturen neemt het risico op hittestress toe, met gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe houden we onze steden gezond en leefbaar als het in de toekomst warmer wordt en er vaker extreme temperaturen zullen voorkomen? De Hittemonitor helpt om hittestress structureel en effectief aan te pakken.

Gemeenten zijn aan zet

Het begint bij de gemeenten: De gemeente brengt door middel van de klimaatstresstest de risicogebieden in kaart. Met de uitkomsten wordt de risicodialoog gestart. De gemeente organiseert informatiebijeenkomsten en overleg met belanghebbenden en omwonenden over de risico’s en om vast te stellen waar deze onacceptabel zijn. De vervolgvraag is dan om de juiste maatregelen te nemen om hittestress te verminderen. Maar dit is slechts het begin. Effectief beleid is nodig en een structurele aanpak. De vraag daarbij is op welke beslisinformatie het hittebeleid wordt gestoeld. De hitteopgave staat niet op zichzelf maar is verweven met de ruimtelijke ordening van bebouwde gebieden.

Onze aanpak

Onze aanpak is erop gericht om voor gemeentes hittestress in beeld te brengen en te kunnen duiden wat de ernst hiervan is. Centraal in deze aanpak staan de temperatuurberekeningen, welke worden uitgevoerd met de UCAM-methode1 2 3. De berekeningen in deze methode zijn representatief voor de hittegolfsituatie van juli 2006. Een belangrijke meerwaarde van deze methode is dat naast de berekende temperatuur(-verschillen) in een wijk, de UCAM-methode een handreiking biedt om de ernst ervan te beoordelen op basis van wetenschappelijk gefundeerde relaties tussen hitte en gezondheidsrisico’s. Met andere woorden: hoeveel hittestress er nu werkelijk optreedt.

Hittemonitor

De Hittemonitor, onze nieuwe tool, zorgt voor ondersteuning van de beleidsvorming voor hitte. Hierbij gaat het niet alleen om het stellen van ambities en beleidsregels, maar juist ook om het fundament waarop deze zijn gebaseerd: solide, valideerbare gegevens en de juiste interpretatie. De Hittemonitor geeft inzicht in verschillende hitte-indicatoren, die relevant zijn voor verschillende doelgroepen. Uniek hierin is de vertaling naar gezondheidsrisico’s: dit biedt aanknopingspunten voor doelgroep afhankelijke ambitieniveaus.

Hittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHV

De Hittemonitor levert unieke inzichten:

  • Overzichtelijke kaarten van temperatuureffecten tijdens hittegolven
  • Oplossingsrichtingen tegen hittestress
  • Effecten van ingrepen en adaptieve maatregelen
  • Onafhankelijke en gefundeerde beoordelingscriteria voor beleidsontwikkeling

Hittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHV

Hierdoor wordt het mogelijk om adaptieve maatregelen of ruimtelijke inrichtingsplannen door te rekenen. Daarmee is een structurele aanpak gegarandeerd en kan uitvoering worden gekoppeld aan (her)inrichting.

Hittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHVHittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHVHittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHVHittemonitor beschikbaar voor structurele en effectieve aanpak hittestress | Royal HaskoningDHV

1 Witteveen+Bos, WUR en KNMI (2014), UCAM: Urban Climate Assessment & Management (eindrapport)

2 Steeneveld, Klompmaker, Groen (2018), Urban climate assessment and management tool for combined heat and air quality judgements at neighbourhood scales, Resources, Conservation and Recycling

3 De berekeningen zijn gebaseerd op resultaten van state of the art modellering met het Weather Research & Forecast (WRF) model. Resultaten hiervan geven een betrouwbare inschatting van de temperatuur in een wijk gedurende een hittegolf , alsmede het verschil ten opzichte van een rurale (100% groene) omgeving: het Urban Heat Island (UHI). De fysieke wijkkenmerken zoals groen, bebouwingshoogte en -dichtheid, weerkaatsing door daken, muren en wegen zijn van invloed en worden meegenomen.