Heeft u wel eens nagedacht over de vluchtroute in uw gebouw in geval van brand? Is uw waterleiding legionellavrij? Werken uw medewerkers in een omgeving die aan alle Arbo-eisen voldoet? Bij nieuw- en verbouw komen deze aspecten aan de orde bij het verkrijgen van een vergunning. Maar ook voor gebouwen in gebruik is de 'drijver van de inrichting' verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregelgeving met betrekking tot de inrichting en het gebruik van het gebouw.
De Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit, de Woningwet herziening 1991 | 2014, het Bouwbesluit 2012 | 2013 en tal van specifieke normen houden eigenaar en bewoner, huurder en verhuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de huisvesting op het gebied van gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en milieu.

Voor ieder aspect en voor vrijwel iedere sector heeft Royal HaskoningDHV experts in huis om u hierin vakkundig te begeleiden en te adviseren. Onze expertise:
  • Inspectie en evaluatie gebouwen en plannen voor gebouwen ten aanzien van alle eisen als genoemd in het Bouwbesluit en de Wet Milieubeheer; advies en begroting ter aanpassing; desgewenst begeleiden realisatie.
  • Inspectie en evaluatie brandveiligheid; opstellen integraal plan brandveiligheid; desgewenst toezien op realisatie.
  • Inspectie, inventarisatie en evaluatie risico's van en op daken; opstellen plan en begroting voor valbeveiliging en bliksembeveiliging; desgewenst toezien op realisatie.
  • Inspectie, meting en evaluatie bouwfysische aspecten van het binnenklimaat zoals geluid, verwarming, koeling, ventilatie, daglichttoetreding en COx-detectie; opstellen van advies en plannen ter verbetering, desgewenst begeleiden realisatie.
  • Onderzoek, meting en rapportage duurzaamheid, gericht op duurzame energieopwekking, energie efficiëntie in gebouw en apparatuur ten aanzien van (ver)bouw, beheer en onderhoud, gebruik en gedrag, verbruik en vervuiling, rond afvalbeheersing, materiaalgebruik, isolatie, installatie inregeling, energieverbruik, waterverbruik; opstellen advies, doorrekenen van effecten, begroten plan, aanreiken subsidiemogelijkheden, opstellen business case, ter verduurzaming; desgewenst begeleiden realisatie.
  • Inspectie, inventarisatie en evaluatie milieurisico's inzake asbest, bodem, afwatering, opstellen en begroten plan tot sanering van risico's en inrichting van wateraccumulatie door aanpassing van dakbedekking, verharding en riolering en aanleg van regenwater infiltratievoorzieningen (wadi's), desgewenst begeleiden realisatie.
  • Inspectie, inventarisatie en analyse van risico's inzake legionella; opstellen beheersplan voor prioritaire instellingen met maatregelen die periodiek volgens plan worden uitgevoerd; opzet en bijhouden logboek, watermonsters halfjaarlijks laten afnemen en analyseren, normoverschrijdingen in drinkwater melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, en tegelijkertijd de juiste maatregelen nemen, bij ernstige normoverschrijding inspectie, GGD en bewoners | cliënten | gasten hierover inlichten.
  • Locatiescan ter inventarisatie en evaluatie mate van objectieve en subjectieve sociale veiligheid van risicoplekken in (semi) openbare ruimten zoals parkeerterreinen en -garages, fietsenstallingen, tunnels en stations, opstellen advies ter verbetering in organisatorische maatregelen en samenwerking met en handhaving door bevoegde instanties, aandacht voor en voorlichting van risicogroepen, omgang met onbedoeld nalatig gedrag en daders met kwaadwillige intenties, en zo nodig toepassing van fysieke middelen zoals camerabewaking en hekwerken.

Contact

Emiel Vestjens

Project Manager Asset Management

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten