Een grondwatersysteem is een 3-dimensionaal systeem met een geohydrologische samenhang tussen oppervlaktewater, hooggelegen infiltratiegebieden en laaggelegen kwelgebieden. Grondwater is een belangrijke bron voor de drinkwatervoorziening, omdat grondwater van nature een constante kwaliteit heeft en beschermd wordt door de afdekkende bodemlagen.

Vanwege deze samenhang, vergt adequaat beheer van het grondwatersysteem inzicht in de geohydrologische, chemische en biologische processen die zich in dit systeem afspelen. Bodemverontreinigingen vormen hierbij een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit

Grondwaterwinning en zoetwaterbeschikbaarheid 

Grondwater wordt als bron gebruikt voor drinkwater, industrieel water en landbouw. Klimaatverandering veroorzaakt naast zeespiegelstijging ook langere droge perioden en daaraan gerelateerde zoutwaterintrusie in kustgebieden. Tevens vragen aspecten als bedreiging door verontreiniging en effecten van onttrekking op natuur, landbouw en bodemdaling om specifieke aandacht.

Onze focus ligt op het duurzaam gebruik van beschikbare bronnen, strategische voorraadvorming in watervoerende pakketten en het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve bronnen (brak/zout grondwater en ontzilting). Royal HaskoningDHV beschikt over een uitgebreide kennis op het gebied van (diepe) infiltratie en koude-warmteopslag.

Grondwatermodellering

Grondwatermodellering vormt een belangrijke toegevoegde waarde voor onze diensten, variërend van eenvoudige lokale modellen tot complexe regionale en nationale modellen, die waterkwantiteit en -kwaliteit simuleren. Goede modellen helpen om complexe hydrologische situaties te begrijpen en vormen een goede basis voor voorspellingen en belangrijke afwegingen.

Royal HaskoningDHV is zeer ervaren op het gebied van grondwatervraagstukken en ondersteunt drinkwaterbedrijven, diverse overheden en industriële klanten over de hele wereld al meer dan 130 jaar. Met ruim 50 gespecialiseerde geohydrologen en kantoren in 35 landen combineren we onze grondige kennis van het grondwater effectief met uw opgave. Ons team van experts verleent diensten op het gebied van:

  • Effectstudies natuur en landbouw
  • Bemalingen
  • Strategisch grondwaterbeheer, gebiedsgericht grondwaterbeheer
  • Locatieonderzoek en optimalisatie winmiddelen
  • Diepinfiltratie en koude-warmteopslag
  • Monitoring en meetnetten van grondwaterkwantiteit en - kwaliteit
  • Modellering van grondwaterkwantiteit en - kwaliteit&
  • Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
  • Beleidsstudies