Of u nu een visie voor ontwikkeling van een gebied heeft of grondbeleid wil opstellen voor uw gemeente, provincie of het Rijk; uw plannen moeten uitvoerbaar zijn. Voor de uitvoering kunnen instrumenten worden ingezet, actief of faciliterend, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk. Voor een optimaal gebruik van deze instrumenten is nadenken over een goede ontwikkelingsstrategie onmisbaar. De juristen van Royal HaskoningDHV kunnen u helpen met het uitstippelen van een goede ontwikkelingsstrategie of u adviseren over uw grondbeleid. Daarnaast kunnen wij voor u een nota grondbeleid of exploitatieplan opstellen.

Grondbeleid

Onze juristen adviseren over uw grondbeleid, stellen uw nota grondbeleid op of actualiseren deze op basis van nieuwe inzichten. Wij onderzoeken welke instrumenten de overheid kan en wil inzetten en wat hiervan het resultaat zou kunnen zijn. Denk hierbij onder meer aan het gemeentelijk voorkeursrecht en het onteigeningsinstrument.

Ontwikkelingsstrategie

De verbinding en afstemming van grondbeleidsinstrumenten met financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten en risico’s, vinden plaats bij het maken van de mogelijk te volgen ontwikkelingsstrategie. Voorafgaand aan elke ontwikkeling is het opstellen van een dergelijke strategie noodzakelijk.

Grondexploitatiewet

Wij adviseren hoe u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de grondbeleidsinstrumenten in de Wro. Wij weten wat de valkuilen en wat de winstpunten zijn, Belangrijk hierbij is het laten opstellen van een quickscan van de (financiële) consequenties voor de gemeente van het al dan niet opstellen van een exploitatieplan. Dit is vaak onderdeel van de ontwikkelingsstrategie. Op basis hiervan adviseren wij u over de inzet die kan worden gekozen bij (het onderhandelen over en sluiten van) anterieure overeenkomsten. Ook bij de keuze van de inhoud van bestemmingsplannen is de inhoud van het exploitatieplan van groot belang.

Exploitatieplan

Als een exploitatieplan noodzakelijk of wenselijk is, dan kunnen onze juristen deze ook voor u opstellen. Dit doen wij samen met de financieel adviseurs van Royal HaskoningDHV en/of het gemeentelijk grondbedrijf. U wordt hierbij geadviseerd over de keuzemogelijkheden en de gevolgen hiervan. Onze juristen bieden ook ondersteuning bij het informeren van de bestuursorganen van gemeenten, provincies en het Rijk en bij het beantwoorden van zienswijzen of het voeren van gerechtelijke procedures in het kader van het exploitatieplan.

Begeleiding procedures

Wij begeleiden procedures in het kader van (vestiging van) de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening en vervaardigen de daarvoor benodigde stukken.