De serieuze integratie van duurzaam ondernemen vereist een zorgvuldige monitoring van de MVO-prestaties van de onderneming. Royal HaskoningDHV ondersteunt bedrijven bij de bepaling en exacte definiëring van de relevante duurzaamheidindicatoren (KPI’s), het introduceren van datamanagementsytemen en het valideren en aggregeren van data. Deze data kunnen vervolgens worden aangewend om als managementinformatie te gebruiken, verbeteringen te traceren en doelstellingen vast te stellen. Bovendien vormen deze data de basis voor de inhoud van het duurzaamheidverslag. 

In een duurzaamheidsverslag (of een zogenaamd geïntegreerd verslag waar duurzaaheidinformatie in het financieel verslag is opgenomen) doet een onderneming verslag van de prestaties op het gebied van milieu, sociale issues en economie. Meestal worden hierbij de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) gebruikt. Het is zaak in een verslag een goede balans aan te brengen tussen tekst over visie en strategie enerzijds en de in cijfers uitgedrukte prestaties anderzijds. Maar ook een balans tussen maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen.

Een goed duurzaamheidverslag is geen reclamefolder van uw bedrijf, maar een gebalanceerde, transparante en eerlijke weergave van uw duurzaamheidprestaties en -uitdagingen. Alleen dan kunt u rekenen op waardering van de buitenwereld voor uw rapportage. 

Tijdens het traject naar de publicatie van een duurzaamheidsverslag zult u vele vragen moeten beantwoorden. Wie zijn en wat willen de verschillende belanghebbenden? Maakt u een corporate verslag of per site? Welke boodschap wilt u brengen? Hoe presenteert u de kwantitatieve gegevens? Welk toepassingsniveau van de GRI is het meest passend? Biedt verificatie van het verslag toegevoegde waarde voor u? Welke prestaties en uitdagingen of dilemma’s kunt u rapporteren? Wilt u een apart duurzaamheidverslag of streeft u naar een geïntegreerd jaarverslag.
Basis voor verslaglegging over duurzaamheid is een goed zogenaamd materialiteitsassessment: een weloverwogen, beargumenteerde analyse welke maatschappelijke thema’s het meest van belang zijn voor uw ondernemingen. De 4e generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (G4) reiken hier een bruikbare methode voor aan. Voor de Nederlandse context betrekken we ook de suggesties die door de Transparantiebenchmark worden aangereikt.

Royal HaskoningDHV heeft voor het gehele proces voor duurzaamheidverslaglegging een gerichte aanpak ontwikkeld om samen met u tot een optimaal verslag te komen. Ook hebben wij een geavanceerde Excel applicatie ontwikkeld die afgeleid is van de GRI. Deze applicatie is eenvoudig op uw bedrijf toe te passen. De applicatie verzamelt duurzaamheidgegevens, beoordeelt ze op aannemelijkheid (validatie) en vat de geaccordeerde gegevens samen in overzichtelijke grafieken en tabellen. Royal HaskoningDHV biedt u onafhankelijke ondersteuning op maat en zal met haar kennis en ervaring ervoor zorgen dat uw duurzaamheidjaarverslagging gewaardeerd wordt.