Klimaatneutraal / MVO

We zijn hard op weg naar klimaatneutraal drinkwater door vergroening van de bedrijfsvoering. Milieu en duurzaamheid zijn steeds meer leidend bij afwegingen waar waterbedrijven voor staan. De keuze van de bron voor drinkwater, bescherming en veiligstelling daarvan, bedrijfsvoering en bedrijfsproces hebben immers invloed op milieu en leefomgeving. Het gaat dan onder meer over gebruik van energie, chemicaliën en materialen; productie en hergebruik van reststoffen (ijzerslib, filterzand, kalkpellets); effecten op natuur en landschap; verliezen tijdens productie, zuivering en transport en duurzaam inkopen van materialen en diensten.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de advisering door Royal HaskoningDHV (ISO 14001 gecertificeerd). Wij ondersteunen waterleidingbedrijven bij het bereiken van hun klimaatdoelstellingen. Dit varieert van projecten zoals DEEP (Drinkwater Energie Efficiency Plannen), ECO waaier met praktische energiebesparingsopties, CO2 footprint en energiebesparing pomp optimalisatiestudies tot aan implementatie van onze OPIR® software voor productie- en distributiesturing, grondstofbesparingen, beperking reststoffen, etc. Tevens leveren wij oplossingen voor duurzame gebouwen (BREAAM) en zonne-energieprojecten bij onder andere WML, Brabant Water en Dunea.

 

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater

Disciplines / Specialismen


Onze toegevoegde waarde

Soms horen wij van onze klant: ‘Wat krijg ik als ik jullie inhuur?’ Daar zijn we blij mee, want in antwoord daarop kunnen wij vertellen hoe wij onze merkbelofte waarmaken. En waarom we dat doen. ‘Enhancing Society Together’ vullen wij in door in projecten vier soorten vragen te stellen over: belanghebbenden, het toevoegen van waarde, de toekomst en het gebruik van energie en grondstoffen. Met onze “Four-Questions” aanpak maken wij dit concreet:

  1. Wie zijn er blij mee en wie niet? Wie heeft er last van? Kunnen we ook aan hun belangen tegemoetkomen? Hoe laten we zien dat we hun verwachtingen kennen en daarmee rekening houden?
  2. Voegt onze aanpak waarde toe voor klant en samenleving? Begrijpen we de economische, ecologische en technische context? Zijn er sociale voordelen te behalen als het gaat om innovatie, biodiversiteit, emissies van broeikasgas? Kunnen we ook groene doelen realiseren en niet enkel blauwe?
  3. Is onze aanpak toekomstbestendig? Typische vragen zijn: Hoe verandert de vraag naar water? Wat is de impact op het ruimtegebruik of de prijs van grondstoffen en energie? Wat doen we als er over 10 jaar tóch andere technologie beschikbaar is? Of als er een vervelend stofje opduikt in de bron voor drinkwater? Hoe veranderen opleidingsniveau en leeftijdsopbouw binnen het medewerkersbestand? Veroorzaakt de oplossing later of elders misschien een probleem?
  4. Kunnen we iets slims verzinnen met minder grondstoffen, chemicaliën, materialen, reststoffen? Zijn de gebruikte materialen veilig en de geproduceerde reststoffen opnieuw te gebruiken? Kunnen we toe met minder fossiele energie? Dwingt het Parijs-akkoord tot andere keuzes? Kunnen we misschien duurzame energie opwekken en de emissies verminderen?

Ook wanneer u ons die vragen niet stelt, dan doen wij dat zelf. Zo verbreden we onze blik en laten we zien hoe duurzaamheid verweven is in onze manier van werken.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater

Grondwatermanagement

Royal HaskoningDHV is een ervaren partij op het gebied van grondwatermanagement en helpt drinkwaterbedrijven en industriële klanten. Al 135 jaar helpen wij deze klanten over de gehele wereld met bijna 100 geohydrologen in verschillende kantoren en landen, die lokale kennis en uitgebreide ervaring hebben.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater

Infiltratie in de duinen

Een deel van ons drinkwater verblijft in de duinen. Na voorzuivering van rivierwater (Maas en Rijn) wordt het halffabricaat geïnfiltreerd in de bodem. Na een zekere verblijftijd (minimaal 60 dagen) wordt het water wederom onttrokken. Door de duinpassage is het water microbiologisch betrouwbaar en ontdaan van allerlei ongewenste stoffen. De voordelen zijn evident: opslag van water van een meer constante kwaliteit, temperatuur en hygiënisch betrouwbaar. En het voorkomt het binnendringen van zout water. Kunstmatige infiltratie wordt al meer dan 60 jaar succesvol toegepast in Nederland.

Royal HaskoningDHV heeft al decennialang ervaring met dit complexe geohydrologische systeem van zoet en zout grondwater, ecologisch kwetsbaar duingebied, infiltratieplassen, onttrekkingsputten en transportleidingen. Het duingebied is nog steeds in beweging, waardoor regelmatig weer wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Met onze kennis en ervaring zijn wij, in dit delicate evenwicht, in staat om te komen tot de juiste oplossingen.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater

Oppervlaktewater

Een belangrijk deel van ons drinkwater wordt gemaakt uit oppervlaktewater. Dit heeft een andere dynamiek dan grondwater, zowel qua afvoer als kwaliteit. Onder invloed van klimaatverandering varieert de afvoer van rivieren steeds sterker en dreigt ook verzilting door indringend zeewater. Door de lagere afvoeren varieert ook de kwaliteit sterker: zelfde lozing bij een kleiner debiet. Vooral lozingen van RWZI’s wordt meer en meer bepalend bij lagere afvoeren.

Dit alles vraagt een andere aanpak qua zaken als monitoring, modelvorming, innamebeleid, risicomanagement, teneinde oppervlaktewater voor nu (maar ook voor de toekomst) als bron van drinkwater te kunnen blijven gebruiken. Onze recente ervaring bij het opstellen van (realtime) modellen voor inname en beheer van spaarbekkens, laat zien dat toch eerder en beter dan gedacht kan worden bijgestuurd door adaptief innamebeleid, resulterend in een betere kwaliteit.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater

Source

Water als bron voor drinkwater. Duurzaam drinkwater als bron voor grondstoffen. Door optimaal gebruik van water, grondstoffen en energie, werken wij aan een duurzame drinkwatervoorziening van de toekomst. Hiertoe werken wij aan een aantal innovatieve oplossingen zoals HUMAR, horizontal beach wells, DAWACO en Well Monitor.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 24 93 of mail | Terug naar Drinkwater