Als gebouweigenaar of ontwikkelaar bent u steeds vaker zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw vastgoed. Het is dus belangrijk dat de installaties werken, dat u kunt aantonen dat het werkt en dat storingen voorkomen worden.

Tijdens inspecties beoordelen de brandveiligheidsadviseurs van Royal HaskoningDHV de kwaliteit van uw brandbeveiligingsinstallaties. Inspectie tijdens de bouw en vooroplevering is ook mogelijk. De diepgang van een inspectie bepalen we in overleg met de opdrachtgever, zoals een quickscan, 30% steekproef of volledige 100% inspectie.

Integrale brandveiligheidsinspectie 

Integrale inspecties worden vaak uitgevoerd om een volledig beeld te vormen van de kwaliteit van de brandbeveiligingsmaatregelen. Het gaat hierbij om de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen.

Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:

Vluchten

  • Bouwkundig: Brandscheidingen, Constructie, materialen

Installaties 

  • Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie:
  • Automatische blusinstallatie
  • Rookbeheersingsinstallaties 
  • Andere brandbeveiligingsinstallaties als noodverlichting 
  • Bluswatervoorziening en opstelplaats brandweer

Organisatie (gebruik, ontruimingsplan, verantwoordelijkheden)

Risicogerichte inspectie

Wij voeren onze inspecties bij voorkeur risicogericht uit zodat we het meeste aandacht geven aan het belangrijkste doel, namelijk de veiligheid van mensen. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we samen met opdrachtgevers een risicogerichte inspectie ontwikkeld om met beperkte investeringen een betrouwbaar beeld te krijgen van het gebouw. Deze inspectiemethode is vastgelegd in een instructie waarbij zowel is gespecificeerd wat we inspecteren als hoe we inspecteren. De diepgang is ongeveer een +/-30% inspectie van het gehele bouwwerk waarbij we zorgen voor een goede spreiding in het gebouw.

Inspectiegrondslag

Bij een inspectie zijn de eisen waaraan moet worden voldaan het uitgangspunt. De kwaliteit van de brandscheiding of de het type installatie is dan belangrijk. Voor nieuwe gebouwen is dit eenvoudig omdat dit volgt uit de bouwvergunning. Voor bestaande gebouwen gaan we uit van het ‘rechtens verkregen niveau’. Dit niveau van eisen volgt uit vergunningen uit het verleden. Omdat deze vaak niet aanwezig is, of omdat in het verleden is afgeweken van de vergunning inspecteren we gelijktijdig de kwaliteit van het gebouw en de installaties. Hiermee bepalen we de grondslag en leggen dit vast, zodat u ook in de toekomst aantoonbaar voldoet aan de regelgeving.

Gerichte inspectie van gebreken

Een gerichte inspectie van bijvoorbeeld een brandscheiding of een type installatie (brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie, e.d.) doen wij met name als er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kwaliteit. Bij systemen beoordelen we dan alle relevante zaken voor de betrouwbaarheid van de installatie. Bij bouwkundige elementen beoordelen we veelal de kwaliteit van de toegepaste materialen, aansluitdetails en doorvoeringen.