Als eigenaar van een gebouw, installatie of industriecomplex bent u verantwoordelijk voor een veilige leef- en werkomgeving. Medewerkers en bezoekers moeten veilig kunnen vluchten bij brand of dreiging, en de omgeving mag geen bedreiging vormen voor omwonenden of andere bedrijven. Aanvullende maatregelen voor schadebeperking en bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten zijn soms noodzakelijk.

Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB)

Bij nieuwbouw én in bestaande situaties is een goed brandbeveiligingsplan essentieel. Hierdoor zijn maatregelen die gelden bij branduitbraak, optimaal op elkaar afgestemd. Het Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) beschrijft de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw, ligt de nadruk op de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Tijdens de gebruiksfase is ook de organisatie van essentieel belang. Alle eisen en verantwoordelijkheden kunnen in het IPB worden vastgelegd. Veranderingen in het gebouw, aan systemen of in de organisatie kunnen dan eenvoudig getoetst en geïntegreerd worden. Royal HaskoningDHV is als gecertificeerd adviespartner van het cibv bevoegd een passend Integraal Plannen Brandbeveiliging (IPB) op te stellen voor uw organisatie.

Bestaande situaties

Het Bouwbesluit verwijst voor bestaande situaties naar het Rechtens Verkregen Niveau. Hiervoor is het van belang dat vergunningen en de bestaande situatie goed in kaart worden gebracht. Voor bestaande gebouwen is vaak onduidelijk hoe in het verleden de situatie ontworpen is. Dossiers zijn niet compleet, vergunningen niet beschikbaar en het gebouw is veelvuldig verbouwd waardoor gegevens niet meer kloppen. Inspecties op locatie zijn dan van essentieel belang. Het Rechtens

Verkregen Niveau komt namelijk overeen met het aanwezige gebouw, mits dit rechtmatig is gebouwd. De brandveiligheidsadviseurs van Royal HaskoningDHV bestuderen voor de inspectie de beschikbare stukken en vormen zo een beeld van de aanwezige maatregelen, bijvoorbeeld de indeling van brandcompartimenten. Tijdens de inspectie onderzoeken de adviseurs dan bijvoorbeeld of de brandscheiding op de juiste plaats aanwezig is en of deze aan de eisen voldoet. U ontvangt een rapportage, waarin zowel de eisen staan waaraan het gebouw moet voldoen, als een overzicht welke maatregelen nodig zijn, inclusief kostenraming en bestek.

Fire Safety Engineering

De eisen van het Bouwbesluit zijn erg eenduidig. Duidelijk is voorgeschreven aan welke eisen het gebouw moet voldoen. Vaak passen eisen toch niet bij het ontwerp, het gebruik, of wijkt de bestaande situatie hiervan af. Bij deze afwijkingen kan gebruik worden gemaakt van een gelijkwaardige oplossing. Vaak kunnen we door het toepassen van een ‘gestandaardiseerde’ gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld NEN 6079, NEN 6055, richtlijn hoogbouw) de gelijkwaardigheid onderbouwen. Ook kunnen we gebruik maken van andersoortige gelijkwaardige oplossingen op basis van Fire Safety Engineering. Royal HaskoningDHV beschikt over de juiste kennis en ervaring om het maatregelenpakket nauwkeurig af te stemmen om het ontwerp en de situatie, zodat het brandbeveiligingsconcept optimaal aansluit bij uw organisatie.