Bodemenergie is een betrouwbare, schone en hernieuwbare energiesoort die. warmte en elektriciteit kan leveren. Het opwekken van bodemenergie is gebaat bij een zorgvuldige maatschappelijke afweging over de ruimtelijke claim op de ondergrond die eigendomsgrenzen overstijgen.

De uitdaging

Een goed ruimtelijk ondergrondbeleid helpt bij heldere en soepele procedures voor geothermie en warmte-koude opslag (WKO) systemen. Het zorgt voor een duurzame benutting van de mogelijkheden die de ondergrond biedt en helpt om interferentievrije systemen te realiseren.

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV kan u helpen bij het ontwikkelen van een energievisie voor de duurzame ontwikkeling van bedrijfsterreinen en woonwijken. Met een integrale benadering kunnen wij enerzijds adviseren over (gemeentelijk) energiebeleid en anderzijds procesbegeleiding leveren bij duurzame gebiedsontwikkeling. Daarnaast kunnen wij met een quickscan de potentie van de ondergrond in kaart brengen en koppelen aan de bovengrondse energievraag.

Het resultaat

Door onze advisering krijgt u snel een beeld van de mogelijkheden van bodemenergie voor de verduurzaming van uw energiebehoefte.

Is er besloten om bodemenergie in te zetten, dan kunnen wij u adviseren over het opstellen van een business case en kunnen wij u ontzorgen door te ondersteunen met procesbegeleiding. Daarbij zorgen wij ervoor dat de juiste actoren betrokken worden en krijgt u inzicht krijgt in de investeringen en opbrengsten. Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de benodigde vergunningstrajecten.