Voor de realisatie van een ruimtelijk project is het aantal besluiten talrijk. Denk aan vergunningen, ontheffingen, of bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan. De totstandkoming van besluiten wordt gereguleerd door het bestuursrecht. In sommige gevallen volgt daarop een procedure bij de rechter, waarop de regels van het bestuursprocesrecht van toepassing zijn. Onze juristen ondersteunen zowel overheden als private partijen bij de totstandkoming van, of bescherming tegen, besluiten.

Beginstrategie procedures

Het bestuursrecht speelt al een rol bij aanvang van projecten. U moet dan al aanvragen om vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen of subsidie indienen. Wij maken inzichtelijk welke vergunningen en procedures u moet volgen en hoe deze op elkaar moeten worden afgestemd.

In de startfase onderzoeken wij of de aanvraag alle informatie bevat die nodig is om tot het gewenste besluit te komen. Ook moet er in deze fase vaak al een tijdsplanning gemaakt worden. Hierin zetten wij op een rijtje binnen welke termijn alle benodigde juridische besluiten verwacht worden.

Procesbewaking

Wij bewaken het proces als uw aanvraag bij een overheidsorgaan in behandeling is genomen. Goede procesbewaking maakt het mogelijk om op de juiste momenten actie te ondernemen. Hierdoor worden besluiten op tijd genomen en kunnen projecten volgens planning worden gerealiseerd. Daarnaast hebben onze juristen ruime ervaring met het opstellen van besluiten namens het bevoegde gezag.

Herstelacties

Het kan voorkomen, dat u zich niet kunt vinden in besluiten of acties van overheidsorganen. Onze juristen adviseren en begeleiden overheden en belanghebbenden bij het instellen van bezwaar of beroep, het verzoek om schadevergoeding of het verzoek om een voorlopige voorziening. Wij zijn bekend met de juridische procedures en kunnen uw bezwaar- beroep- of verweerschrift opstellen. Ook kunt u ons inschakelen om u te vertegenwoordigen bij de Rechtbank of Raad van State. Wij zijn in de praktijk vaak inhoudelijk betrokken bij projecten, daarom hebben onze juristen een grote voorsprong ten opzichte van een externe advocaat.

Gerelateerde diensten