Schades aan gebouwen kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Vaak zijn de oorzaken niet direct aanwijsbaar. Belangrijk is om niet alleen het gevolg van de schade te herstellen maar om ook de oorzaak weg te nemen. Dit geldt zowel voor calamiteiten, als voor traag toenemende schadebeelden. Goed en gedegen onderzoek naar de oorzaak van de schade is belangrijk.

Door kennis van gebouwen, constructies, detailleringen en materialen in combinatie met jarenlange ervaring op het gebied van gebouwschades kan Royal HaskoningDHV onderzoek uitvoeren, advies geven over het herstel, de kosten ervan begroten en desgewenst de uitvoering begeleiden van de herstelwerkzaamheden.

Voorbeelden van onze kennisvelden zijn:
  • kwaliteit van funderingen;
  • deformatiemetingen, zowel scheefstandmetingen als langdurige monitoring van het zettingsgedrag;
  • scheurvorming in wanden, vloeren e.d.;
  • wateroverlast in (parkeer)kelders;
  • lekkages;
  • achterstallig onderhoud;
  • (put)corrosie bij zwembaden;
  • betonschade; betonrot;
  • vorstschade;
  • schadeverwachtingen door trillingen en bevingen.