Met de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) kan op een eenduidige manier de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels worden vastgesteld. Dit betreft producten of stoffen die door bedrijven gebruikt worden en vervolgens (in)direct kunnen emitteren naar het oppervlaktewater. Bij het in gebruik nemen van een nieuw product of bij een watervergunningsaanvraag dient een ABM-toets te worden uitgevoerd. Door onze brede technologische kennis en jarenlange ervaring met industriële processen en vergunningsaanvragen ontzorgen wij u zowel in de toetsing als in eventueel noodzakelijke vervolgstappen.

Vraag direct een ABM-toets aan

Waterbezwaarlijkheid en de juiste saneringsinspanning

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is inzicht in de waterbezwaarlijkheid van te lozen stoffen en/of mengsels noodzakelijk. Naarmate een stof of mengsel milieubezwaarlijker is, dient de mate van inspanning om de emissie te beperken toe te nemen.

De waterbezwaarlijkheid van een stof wordt bepaald door een combinatie van intrinsieke stofeigenschappen zoals: (eco)toxiciteit, carcinogeniteit, mutageniteit, biologische afbreekbaarheid, oplosbaarheid en de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water. Middels de ABM wordt op basis van deze gegevens de stof ingedeeld in één van vier categorieën:

  • Z: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), verzameling van meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu;
  • A: niet snel afbreekbare en/of accumulerende, waterbezwaarlijke stoffen;
  • B: afbreekbare, waterbezwaarlijke stoffen;
  • C: stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater.

Voor stoffen en mengsels die als categorie Z worden beoordeeld, moet de grootste saneringsinspanning worden geleverd en voor categorie C de minste.

Wij zorgen voor uw ABM-toets

  • Omdat wij beschikken over een groot databestand met stoffen en producten voeren wij snel en effectief een ABM-toets uit voor u.
  • Ook bij gebrek aan informatie over de eigenschappen van een stof kunnen onze chemische technologen aan de hand van de structuur van de moleculen een aanname geven over de waterbezwaarlijkheid.
  • Als u een product wenst te vervangen adviseren wij u snel of het vervangende product toelaatbaar is.
  • Door de waterhuishouding van uw proces door te lichten, beoordelen wij of de te toetsen stof in de oorspronkelijke vorm in het (oppervlakte)water terechtkomt.
  • Uw sanerings- en BBT-technieken worden door ons getoetst en wij geven u advies over de juiste door u te nemen saneringsinspanning.
  • Wij beoordelen uw lozingssituatie en laten u weten of het gebruik en lozen van een (nieuw) product of stof tot aanvullende maatregelen leidt.

Ook adviseren wij u of een aanvullende beoordeling nodig is, bijvoorbeeld op basis van een immissietoets.

Vraag direct een ABM-toets aan