DE JUISTE STRATEGIE NAAR EEN GROENE TOEKOMST

De energietransitie is onomkeerbaar. Iedereen zal baat hebben bij het succes van deze reis naar een groenere wereld: landelijke en lokale overheden, kleine bedrijven en grote multinationals, en iedere consument en burger.

Meer maatschappelijk welzijn en nieuwe economische kansen stimuleren de verduurzaming en de versnelling van de energietransitie. Deze transitie vraagt een goede organisatie van de samenwerking tussen alle stakeholders. Alleen samen kunnen ze een effectieve en gedragen strategie voor de transitie uitstippelen.  

De uitvoering van deze strategie wordt georganiseerd in programma’s, bij voorkeur op basis van gedeeld eigenaarschap. Een goed programma geeft ruimte om in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen in de digitale-, financiële en energietechnologie. 

René Idema

Leading professional Energietransitie en Stakeholder engagement

Neem contact op Neem contact op

 


Hoe behaal je met uitgekiende aanwijsbare resultaten in schone energie? Bekijk de visie van de koplopers in energietransitie

 


 

Burgerparticipatie in de RES

Om in de Regionale Energiestrategieën (RESen) tot de juiste keuzes te komen en tempo te houden, is een participatief besluitvormingsproces cruciaal. Hoe zou u inwoners betrekken bij de strategievorming in uw regio? En wat voor winst kan er worden geboekt met een dergelijke aanpak? Lees hier meer over in de whitepaper Burgerparticipatie in de Regionale Energie Strategieën.

Download de whitepaper

Maatschappelijke kennis- en innovatieagenda

Wat zijn dé grote vraagstukken in de energietransitie de komende vijf tot tien jaar? Hoe kunnen we de overgang naar een groene maatschappij versnellen en welke innovaties en kennis zijn er specifiek nodig om Nederland de transitie te laten maken naar een land met een CO2-arme energiehuishouding? Het zijn belangrijke vragen die wij hebben voorgelegd aan 25 sleutelfiguren uit de Nederlandse energietransitie: bestuurders, ondernemers en experts uit de werelden van politiek, industrie, wetenschap en maatschappij gaven hun inspirerende antwoorden. Klik hier om de resultaten van deze Delphi-studie te lezen.

Strategie: Samenwerking essentieel voor uitvoerbare strategie

Een duurzame samenleving is de stip op de horizon. Die komt sneller binnen bereik als stakeholders hun krachten bundelen in een gezamenlijke strategie.

Het ontwikkelen van zo’n strategie is een interactief proces. In de strategie geven stakeholders aan wat ze willen bereiken en met welke stappen en route. De strategie maakt richtinggevende keuzen en geeft ieder een beeld van het werk dat zijn organisatie als eerste te doen staat.

Een effectieve samenwerking, die iedereen helpt om grip te krijgen op de opgave en de strategische keuzes in de energietransitie, is essentieel. Wij zijn in staat om publieke en private belangen te verbinden. Met inhoudelijke expertise en met kennis van organisatie en sturing. We organiseren strategie-dagen en boardroom-sessies en helpen ondernemingen om keuzen voor korte-termijninvesteringen altijd in de context te plaatsen van langere termijn ontwikkelingen.  

Overzicht en inzicht voor vastgoedportefeuilles

Bent u al in staat om de juiste verduurzamingsstrategie uit te stippelen? Overzicht en inzicht is cruciaal, ook als u al belangrijke verduurzamingsstappen heeft gezet, de meeste 'no-regret'-maatregelen heeft genomen en de Energiebesparende maatregelenlijst (EML) heeft doorgevoerd. Met oudere gebouwen komt u daarmee namelijk niet aan de CO2-reductie doelstellingen van het Klimaatakkoord: 49% in 2030 en 95% in 2050. Maar welke doelstellingen zijn reëel? Welk beleid is haalbaar, betaalbaar en op lange termijn verstandig?

Wij helpen u aan antwoorden op al die vragen. Zo krijgt u rust en autoriteit in verduurzamingsdiscussies.

Programma

Verbindend programmamanagement

In de energietransitie zijn programma’s van groot belang. Programma’s komen tegemoet aan wensen van stakeholders om grip te houden op hun eigen activiteiten, om die af te stemmen op het werk van anderen en om ondertussen ook de voordelen te benutten van gezamenlijke acties. Sturing op samenhang in bestuurlijke gesprekken, technisch onderzoek, participatie van burgers, financiele berekeningen en procedurele planning.

Een programma legt de focus op de gezamenlijke doelen die partners willen bereiken. Een CO2-arme industrie, een aardgasvrije stad, een energieneutraal gebouw. Wij geloven dat deze doelen kunnen worden bereikt als iedere stakeholder zich ziet als mede-eigenaar van het vraagstuk en van de oplossing: gedeeld eigenaarschap. Een goed geleid programma maakt optimaal gebruik van kennis, middelen en invloed van elk van deze stakeholders én van andere, onafhankelijke actoren.

Wij kennen de wereld van de ‘grijze’ en ‘groene’ energie, kennen de maatschappelijke belangen die spelen en weten hoe een energiestrategie te vertalen in een concreet uitvoeringsprogramma. Mensen en organisaties vragen ons om hen te ondersteunen in hun gezamenlijke werk aan de energietransitie met programma’s die hun samenwerking handen en voeten geeft, draagvlak verwerven, complexiteit van activiteiten onderkennen en zorgen voor een effectieve uitvoering.

 

 

Governance

Veranderende rollen vragen nieuwe governance

Cruciaal voor de energietransitie zijn goede afspraken over de verdeling van rollen en taken, over de governance. Traditionele rollen veranderen, dat is zeker. Op de markt verschijnen nieuwe spelers die steeds meer afhankelijk zijn van elkaar. Burgers zijn tegelijk consument én producent van elektriciteit. Nieuwe rollen ontstaan, die andere stakeholders buiten spel zetten. Gemeenten en netbeheerders krijgen in nieuwe wetten een grotere rol en taak in de lokale energiestrategie. De governance regelt dat.

Het principe van gedeeld eigenaarschap geldt ook voor de governance. In onze ogen bieden duidelijke afspraken over sturing en rollen mensen ruimte om in beweging te komen en organisaties om te veranderen en de continuïteit en groei van hun onderneming veilig te stellen. Met een goede governance zijn de doelen en activiteiten van een programma adequaat te besturen. De governance concretiseert de juridische, financiële en organisatorische instrumenten die nodig zijn, bijvoorbeeld om innovaties ruimte te geven of om concrete resultaten te boeken.

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht

 

BRENG JIJ DE ENERGIETRANSITIE VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.