Het Rijk en de decentrale overheden streven – in het verlengde van de internationale klimaatafspraken van Parijs – samen een reductie van 49% van de CO2-uitstoot in 2030 na. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete afspraken over maatregelen. Veel van de afspraken zullen in de regio waar moeten worden gemaakt. Om daar richting aan te geven stellen 33 regionale samenwerkingsverbanden over heel Nederland een Regionale Energiestrategie op. Zo ook de regio West-Brabant.

Regionale Energiestrategie West-Brabant | Royal HaskoningDHV

Samenwerking gemeenten in West-Brabant

De regio West-Brabant bestaat uit 16 gemeenten en grenst aan de mainports van Antwerpen en Rotterdam en de Zeeuwse wateren. West-Brabant is een economisch belangrijke regio voor Nederland, waarin meerdere topsectoren goed zijn vertegenwoordigd en waar nog veel ruimte voor groei is. De regio bestaat uit onder andere uit de steden Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, huisvest het industriële clusters Moerdijk en staat in verbinding met een groot achterland. Ontwikkelen van (internationaal) ondernemerschap, een vernieuwende economische groei en de energietransitie, zijn speerpunten in de regio.

Gezamenlijke opgave

De gemeenten in West-Brabant werken samen met provincie, netbeheerder, waterschap en bedrijven aan de energie-opgave. Ze betrekken daar bewoners, onderwijs, natuur-, milieu-, en energie-organisaties bij. Samen brengen ze de opgave ruimtelijk in kaart, worden gevolgen voor de energie-infrastructuur verkend, en kijken ze naar kosten en baten.

RES2030

In de regionale energiestrategie (RES) geeft een regio aan waar en hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt, hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030. De RES zal -zoals de landelijke handreiking RES ook schetst- op hoofdlijnen bestaan uit:

  • Inzicht in de energieopgave (nu, in 2030 en doorkijk naar 2050)
  • Mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit
  • Opzet van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
  • Consequenties voor de energie-infrastructuur
  • Aanzet voor een uitvoeringsprogramma voor de RES
  • Schets van het RES-proces en de betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partner

Projectleider Regionale Energiestrategie

René Idema en Linda Bruin, beiden Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, zijn samen projectleider RES voor de regio West-Brabant, in opdracht van de provincie. Sinds het begin van dit jaar werken ze met de 16 gemeenten, het waterschap, de provincie en de netbeheerder aan de RES2030. Gezamenlijk zullen zij begin volgend jaar een ‘eerste overzicht van mogelijkheden in West-Brabant’ aan het Rijk aanbieden.

Bestuursopdracht

Als eerste stap is een startnotitie / bestuursopdracht opgesteld, met onder andere de governance voor de RES. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpak en een concrete planning. Vervolgens zullen technische en ruimtelijke onderzoeken worden uitgevoerd en besproken in de regio. Dit mondt uit in een concept-RES, die -na bespreking in de gemeenteraden en met het Rijk- tenslotte zal worden uitgewerkt naar een eerste regionale energiestrategie, met een voorzet voor een uitvoeringsprogramma.

Betrekken van omwonenden

Gedurende het RES-proces zijn er verschillende werkateliers met stakeholders en regionale bijeenkomsten met de gemeenteraden, en kunnen inwoners en betrokkenen van West-Brabant meedenken.

Kwartiermaker RES Groningen

Royal HaskoningDHV is -behalve projectleider voor de RES West-Brabant- ook kwartiermaker voor de RES Groningen.