Aardgasvrije wijken

Streekwurk is een instrument waarmee de provincie Friesland gebiedsbudgetten beschikbaar stelt. Royal HaskoningDHV ondersteunt Streekwurk Noardwest bij het project 'Wijken en dorpen van de toekomst', in voorbereiding op deelname aan Programma Aardgasvrije Wijken. Er is daarbij aandacht voor technische haalbaarheid én de maatschappelijke betrokkenheid.

Werken aan duurzaamheid

Gemeenten kunnen aanspraak maken op gebiedsbudgetten, wanneer ze zelf ook mee financieren; hetzelfde geldt voor het waterschap, het Wetterskip Fryslân. De provincie is hiervoor opgedeeld; Streekwurk Noardwest omvat de gemeenten Leeuwarden, Harlingen en Waadhoeke (met Franeker als bekendste stad).

Projecten rond energietransitie

Voor het thema duurzaamheid lopen er verschillende projecten rond de energietransitie, waarbij het project ´wijken en dorpen van de toekomst´ zich specifiek richt op de uitdaging om uiteindelijk van het aardgas af te gaan.

Het streven is om het geheel tijdig af te ronden voor het aanvragen van subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Wordt die aanvraag gehonoreerd, dan kan de energietransitie in de wijken en dorpen daadwerkelijk op gang komen.

Meekoppelkansen benutten

Royal HaskoningDHV onderzoekt hoe de energietransitie in technisch opzicht kan worden gerealiseerd in zes pilotgebieden, twee per gemeente, met een grote variatie: van kleine dorpskernen tot grote stadswijken. Uiteraard is er aandacht voor meekoppelkansen, zoals de combinatie van de aanleg van een warmtenet met onderhoud aan het gasnet en het vernieuwen van de riolering.

Participatie voor draagvlak transitie

Op een tweede spoor gaat Royal HaskoningDHV in de pilotgebieden met de inwoners aan de slag om te komen tot een transitieplan. Dat blijkt dus nadrukkelijk niet alleen beperkt tot de technische aanpak, maar richt zich ook op de gevoelige maatschappelijke thema’s die spelen rond de transitie, waaronder de kosten en opbrengsten voor de burger. Dit participatieproces brengt de mensen in de wijken en dorpen in beweging en creëert draagvlak om de energietransitie op gang te brengen. De discussie over de energietransitie wordt daarom ingebed in een bredere dialoog, die ook gaat over de toenemende kans op hevige regenval, toenemende hitte en droogte. De pilots moeten duidelijk maken wat in het participatieproces werkt, en wat niet. Ook wordt gestreefd naar gedeeld eigenaarschap, bijvoorbeeld samen met corporaties en het bedrijfsleven.

Gerk Jan Kuipers, gemeente Leeuwarden: "Royal HaskoningDHV is vooral goed in staat om haar technologische expertise samen te brengen met een goed verhaal richting de stakeholders, waarbij ook de gevoelige maatschappelijke thema’s worden benoemd. Dat is de beste manier om een proces zoals de energietransitie op gang te brengen."/p>

Anke Lodder, Royal HaskoningDHV: "Het is voor de energietransitie essentieel om niet alleen de technische kant aan te pakken, maar ook de zaken aan te kaarten waar mensen zich zorgen over maken, ingebed in een bredere klimaatdialoog."

Het resultaat

Streekwurk Noardwest is samen met Royal HaskoningDHV in het project 'Wijken en dorpen van de toekomst' onderweg naar een breed gedragen aanpak van de energietransitie in drie gemeenten, in de aanloop naar een subsidieaanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken.