De eerste versie van Dawaco is ontwikkeld in 1987 in opdracht van de toenmalige Hoogovens. Deze DOS applicatie verwerkte grondwaterstanden, kwaliteitgegevens en neerslagcijfers. Begin 1990 is Dawaco gereed gemaakt voor de waterbedrijven. Voor deze markt hebben wij in de loop van de jaren modules als hydrostratigrafie, beheer winmiddelen, zoutwachters en onttrekkingen ontwikkeld.

Op verzoek van de gemeente Apeldoorn is in 1992 Dawaco – Stad ontwikkeld. Deze lichte versie van Dawaco richt zich op het freatische grondwaterbeheer en is ontdaan van alle waterbedrijven specifieke informatie en wensen.

Met de komst van Windows 95 is Dawaco herontwikkeld onder deze omgeving. Conversie van de bestaande gegevens en de ontwikkeling van de tweede generatie grafische programma’s waren hierbij de grote uitdaging.

De komst van “Divers” en “Kellers” voor het hoogfrequent registreren van waterstanden, heeft geleid tot het herschrijven van de module grondwaterstanden. Naast de aanpassingen voor de opslag van meerdere metingen per dag, zijn ook alle rapportages aangepast. De gemiddelden zijn vervangen door mediaanwaarden en door de tijdweging van de metingen zijn de reeksen ongevoelig voor de overgang van laagfrequent naar hoogfrequent meten. Momenteel is de vierde generatie van de module Divers in gebruik, die vooral een goede ondersteuning van de logistieke processen geeft en de validatie naar een hoger plan heeft gebracht.

In 1998 is de ontwikkeling van Dawaco – Ecologie gestart. In opdracht van de Stowa heeft Royal Haskoning als eerste toepassing de Limnodata Neerlandica in deze versie ondergebracht. Deze databank bevat de biologische en fysisch/chemische waterkwaliteitgegevens van alle waterschappen sinds 1980. De inwinning vindt jaarlijks plaats.
Dawaco – Ecologie verzorgt de import, validatie en opslag van de gegevens In de loop van de jaren hebben wij de datastructuur en de programmatuur geoptimaliseerd om de inwinning zo efficiënt mogelijk te maken en aan de vragen van de gebruikers te kunnen voldoen. De geïntegreerde KRW-toetsing van de biologische kwaliteitselementen is opgenomen om snel inzicht te krijgen en de biologische kwaliteit op monster- en meetpuntniveau.

In 2003 is Dawaco – Waterschappen ontwikkeld. De versie integreert grondwaterstanden met oppervlaktewaterpeilen. De versie beschikt over functionaliteit om metingen met drukmeters, zoals Divers en Kellers, in beide compartimenten te verwerken. Import, validatie en drukmeteradministratie zijn ook in deze versie opgenomen. Aanvullend is functionaliteit toegevoegd om peilen vanuit de meeste telemetriesystemen over te nemen. Speciale aandacht is besteed aan de verwerking van de metingen van peilschalen.

De provincie Noord-Holland gebruikt al vele jaren Dawaco – Waterbedrijven voor het vastleggen van de grondwaterkwaliteit en -kwantiteitgegevens. In 2004 is hieraan de module bodemkwaliteit toegevoegd. De realisatie van deze module is aanleiding geweest om Dawaco – Provincie als aparte telg van de familie te ontwikkelen.

In 2009 is begonnen met de huidige generatie Dawaco’s. Deze generatie is aangepast voor de nieuwe operatingsystemen van Windows (Systeem 7), Citrix en virtuele omgevingen voor applicaties. Ook is de user-interface onder handen genomen. Deze is intuïtiever gemaakt en de menustructuur is sterk vereenvoudigd.
Er is een trend om het meetnetbeheer en de beleidsvorming onder te brengen in verschillende organisatorische eenheden. Met de opsplitsing van Dawaco in een Meetnetbeheer en een Analist versie van Dawaco is hierop geanticipeerd. Daarbij is ook rekening gehouden met de verschillende wijze waarop binnen deze eenheden met applicaties wordt omgegaan.

De module Meetplanbeheer van Dawaco – Ecologie is ontwikkeld in samenwerking met Waterschap Rivierenland en voorziet in de wens om de verschillende meetprojecten te kunnen vastleggen, deze in hun samenhang te kunnen beoordelen en de voortgang te volgen.

In 2010 is een eerste versie van de Dawaco Publisher gerealiseerd. De versie biedt via het web gevalideerde metingen aan. Gemeenten en provincies kunnen daarmee de gevalideerde metingen aan de buitenwereld aanbieden. Ook voor waterbedrijven en waterschappen biedt de Dawaco – Publisher mogelijkheden voor publicatie van gevalideerde metingen via het intranet.

Meer informatie

Reinald Baas

Senior Advisor Hydrology & Watermanagement

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Meer contacten