In mei en juni 2016 viel er extreem veel regen in Zuidoost Brabant en Noordwest Limburg. Dat leidde tot een serie claims, maar óók tot een gebiedsproces van de betrokken waterschappen, sámen met inwoners, ondernemers en agrariërs. Startvraag: hoe kunnen we samen het watersysteem robuuster maken?

Zo’n gebiedsproces, met gedeeld eigenaarschap als sleutelbegrip, vind ik zeer inspirerend. Aanpassen aan het klimaat betekent aanpassen van de inrichting van het land. En van alle ruimte is binnen het stedelijke gebied ongeveer twee derde particulier eigendom. In het buitengebied is dit percentage nog veel hoger. We moeten het dus samen doen.

Ga je, als overheid, met bewoners, ondernemers en agrariërs in gesprek, dan kun je ook duidelijk maken waar je verantwoordelijkheid ophoudt. En bij gedeeld eigenaarschap ligt er ook een verantwoordelijkheid bij deze stakeholders in onze ‘ontzorgingsstaat’. Onlangs bleek uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen opnieuw dat burgers met natte voeten vooral naar de overheid kijken als het gaat om maatregelen en schadevergoeding. Ook als de parketvloer al drie keer is ondergelopen, gaat bijna niemand ‘naar de Gamma’ voor een schot bij de voordeur. Het bevestigt wat wij drie jaar geleden al vaststelden in de “gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2015”.

In deze nieuwsbrief staan ook voorbeelden van een aanpak waarin die dialoog een voorname rol speelt. En samen met klanten hebben we de afgelopen jaren ook geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking. Dat is uitdagend, bijvoorbeeld als je buiten bestaande bestuurlijke grenzen wilt denken en handelen.

Dat brengt me bij de waterschapsverkiezingen, op 20 maart 2019. Nu hebben de meeste bestuurders een eigen thematische portefeuille. Ik zou het heel interessant vinden als de bestuurders tot een meer geografische portefeuilleverdeling komen, of een specifieke klimaatportefeuille instellen.

Zo kun je het gedeeld eigenaarschap bestuurlijk verankeren. Dat helpt, als we bij gebiedsprocessen samen met alle stakeholders buiten de traditionele lijntjes willen kleuren, om tot een klimaatrobuuste inrichting te komen.