De plek die verkeersregeltechniek zal innemen binnen netwerkbreed verkeersmanagement biedt volop mogelijkheden. Slimme verkeerstoepassingen (ITS-applicaties) zullen, gebruik makend van informatie van onder andere connected data, de (i)VRI’s aansturen op basis van de keuzes en randvoorwaarden die wij als verkeersregeltechnici meegeven. En dat is nog maar het begin!

In mijn vorige blogs heb ik beschreven waarom VRI’s een verkeersmanagementinstrument pur sang zullen worden. En dat deze positieve ontwikkeling binnen het werkveld van ons als verkeersregeltechnici vraagt om anders na te denken over de verkeersafwikkeling. Natuurlijk kan dit alleen maar zolang de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. En in mijn optiek is naast een optimale verkeersafwikkeling op netwerkniveau juist de verkeersveiligheid die profiteert van deze ontwikkelingen. Maar hoe dan?

Managen van verwachtingen

Zonder uitzondering zullen de ITS-applicaties voldoen aan alle wettelijke eisen en normen die de verkeersveiligheid waarborgen. Maar wij doen daar graag een schepje bovenop, door het realiseren van een optimale verkeersafwikkeling op netwerkniveau, de mogelijkheid te bieden om ‘verouderde’ verkeersregeltechnische uitgangspunten los te laten en vooral ook door de weggebruiker te informeren.

Bij verkeersregelingen hanteren we vaak een vaste fasenvolgorde (de volgorde waarin de verschillende verkeersbewegingen op het kruispunt groen krijgen). De weggebruiker denkt daardoor te weten wanneer hij aan de beurt is, bijvoorbeeld altijd nadat “die ene linksaffer” rood geworden is. Maar door allerlei redenen, zoals een prioriteitsrealisatie voor een bus of een extra realisatie van een fietsoversteek omdat het regent, kan van die vaste volgorde afgeweken worden, zonder dat de weggebruiker hiervan op de hoogte is. Daardoor geneigd is om te anticiperen op een verwachte verkeerssituatie die zich niet voordoet en in het ergste geval het kruispunt al oprijdt terwijl hij nog helemaal geen groen krijgt.

Het informeren van de weggebruiker is een belangrijk onderdeel van onze ITS-applicatie FLOWTACK. We laten de weggebruiker weten hoe lang het nog duurt voordat het licht groen (Time To Green) of rood (Time To Red) wordt, zodat hij zijn gedrag daarop kan aanpassen. En daardoor altijd zeker weet wanneer hij aan de beurt is, ongeacht de fasenvolgorde.

Ondersteuning alle modaliteiten

Is het nu zo dat FLOWTACK alleen een verbetering brengt voor de doorstroming van gemotoriseerd verkeer? Nee, zeker niet! Binnen het Talking Traffic programma is de afwikkeling van (pelotons van) fietsers, de afwikkeling van vrachtverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten expliciet benoemd. FLOWTACK kan overweg met alle modaliteiten.

Het gaat er uiteindelijk om dat de verkeersregeltechnicus de doelfuncties op netwerkniveau vertaalt in condities en randvoorwaarden voor de afzonderlijke kruispunten. Dan kan een doelfunctie op netwerkniveau zoals het minimaliseren van het aantal stops op een doorgaande fietsroute tot gevolg hebben dat FLOWTACK prioriteit toekent aan een fietsoversteek om de netwerk doelfunctie te realiseren. En indien verbeterde doorstroming van vrachtverkeer noodzakelijk is, zal FLOWTACK het vrachtverkeer prioriteren. De verkeersregeltechnicus heeft, rekening houdend met de wettelijke eisen en normen, alle vrijheid om de vanuit het netwerkbrede verkeersmanagement opgelegde beleidsdoelen input te laten zijn voor de regeling.

Nog slimmere verkeerstoepassingen

Op dit moment bestaat dynamisch verkeersmanagement bij VRI’s vooral uit het aanpassen van de regelparameters, bijvoorbeeld door het kiezen van een aangepaste set groentijden om de doorstroming te vergroten of juist te beperken. Maatregelen die veelal ingezet worden door een wegverkeersleider die een ongewenste verkeerssituatie in het netwerk waarneemt en gebaseerd zijn op expert judgement. Maar het inzetten van deze maatregelen heeft mogelijk juist een verstoring voor de afwikkeling op netwerkniveau tot gevolg, doordat het simpelweg te complex is om te weten welke gevolgen de ingezette maatregelen hebben.

Sowieso zijn applicaties die gebruik maken van het actuele verkeersaanbod al veel beter in staat om zelfstandig bij te sturen. Dat hebben we al kunnen zien bij onze netwerkregeling FAST, de voorloper van FLOWTACK. In Deventer draait dit systeem al jaren zonder inmenging van het managementsysteem, omdat het veranderingen in het verkeersaanbod voorspelt en hierop anticipeert. Voor de regelingen die onder FAST draaien, hoeft de gemeente dan ook geen tijdelijke wijzigingen in groentijden door te voeren in het geval van bijvoorbeeld omleidingen.

Op dit vlak hebben biedt FLOWTACK nog meer voordelen. We nemen met FLOWTACK afscheid van het denken in scenario’s en bieden ruimte voor netwerkbreed verkeersmanagement. Behalve het anticiperen op het verkeersaanbod, wordt de effectiviteit van de mogelijk in te zetten maatregelen vooraf en geautomatiseerd doorgerekend, waarna de meest effectieve maatregel direct wordt ingezet. Hiermee wordt de huidige generatie netwerkmanagementsystemen buitenspel gezet, zij hebben immers geen functionele toevoeging meer.

Hoe verkeerstoepassingen nog slimmer worden | Royal HaskoningDHV

Vereenvoudigd beheer

Maar het echt vernieuwende van FLOWTACK zit hem in de manier waarop er geregeld wordt. Het algoritme wordt gevoed met gebeurtenissen, events genoemd. Een event is bijvoorbeeld een prioriteitsaanvraag van een bus, maar ook een stilstaand voertuig. Events worden direct bij binnenkomst opgenomen in het regelalgoritme. FLOWTACK is daardoor in staat om de verkeersregelingen autonoom en direct bij te sturen. En waar sprake is van een wegafsluiting (tijdelijk of permanent, gepland of ongepland) zal FLOWTACK dit automatisch detecteren en hiermee in de nieuw gegenereerde netwerkregeling rekening houden.

FLOWTACK zorgt dus niet alleen voor een optimale verkeersafwikkeling binnen het netwerk, maar ook voor een eenvoudiger beheer. Op verkeerskundig gebied doordat de verkeersregeling geen oneindige hoeveelheid parameters meer bevat maar veel overzichtelijker is. Op technisch gebied omdat er met de toepassing van FLOWTACK uiteindelijk minder DVM systemen nodig zijn om hetzelfde resultaat te bereiken. En op functioneel gebied omdat verstoringen in het netwerk automatisch tot gevolg hebben dat de verkeersregelingen hierop worden aangepast.

Wilt u sparren over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Cornelis van Bemmel.

De economie trekt aan en dat is goed nieuws. Echter nemen hierdoor ook de verkeersdruk en de files toe, terwijl we onze steden aantrekkelijk willen houden om te werken én wonen en de reizigers een goede doorstroming door de stad willen bieden. Wij vinden het daarom hoog tijd voor Het Nieuwe Verkeersmanagement! Cornelis van Bemmel, senior adviseur Intelligent Transport Systems en Traffic Management, legt u in zijn blogs de stappen uit naar het verkeersmanagement van nu en de toekomst:

  1. De (i)VRI als instrument voor netwerkbreed verkeersmanagement
  2. Netwerkbreed verkeersmanagement integreren binnen de verkeersregeltechniek
  3. Slim, slimmer, slimst. Of: hoe slimme verkeerstoepassingen nog slimmer kunnen worden.

We hopen u hiermee te inspireren om samen stappen te zetten naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor uw stad of gemeente!