Snelle besluitvorming van de politiek kan veel geld besparen. Door uiterlijk eind 2017 te besluiten over de inrichting van een windenergiegebied 80 kilometer uit de kust (‘IJmuiden Ver’), dalen de kosten met circa een miljard euro.


Het gaat om een besparing van zes procent op de totale investeringen voor windmolens op zee met een capaciteit van ongeveer 5 gigawatt, die dan in vier jaar tijd gerealiseerd wordt vanaf 2023. Een snel besluit biedt continuïteit in windontwikkeling en veroorzaakt vervolgens een vliegwieleffect in allerlei toeleveringsbedrijven. Zo geeft het een impuls aan de ontwikkeling van de Rotterdamse en Amsterdamse havens, nodig voor logistiek en transport op en rond het park tijdens de bouw en erna.

Marktconsultatie 

Dat blijkt uit een marktconsultatie die we bij Royal HaskoningDHV maakten in samenwerking met Ecofys. We deden dat in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TKI Wind op Zee. Juist kostenbesparingen zijn noodzakelijk om windenergie verder te kunnen ontwikkelen en concurrerend te worden met de energiemarkt.

Huidige ontwikkeling

Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van drie grote windmolenparken op zee tot 2023. Een besluit in 2017 over nieuwe windparken in ‘IJmuiden Ver’, maakt verdere grootschalige uitrol van windenergie op zee dan vanaf 2023 mogelijk. Het behalen van de doelen uit klimaat- en energieakkoorden komt bovendien dan veel dichterbij. ‘IJmuiden Ver’ zou 3 tot 4 procent van de totale energiebehoefte in Nederland kunnen betekenen.

Sleutelfiguren windenergiesector

We vroegen de sleutelfiguren in de windenergiesector van o.a. energiebedrijven, scheepvaart en industrie naar mogelijkheden om kosten te besparen. Het is essentieel dat alle relevante partijen nu aan de slag gaan om scenario's voor te bereiden, zodat de politiek er uiterlijk in 2017 een besluit over kan nemen.

Scenario's voor ontwikkeling

De ontwikkeling van 'IJmuiden Ver' kan op verschillende manieren, zo laat onze marktconsulatie zien. In stapjes van 350 megawatt of ineens 5000 megawatt. Maar vanuit technologisch, logistiek, procesmatig en financieel oogpunt is de ontwikkeling van parken van 1250 megawatt (ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 1,2 miljoen huishoudens) veruit de beste optie. Het biedt mogelijkheden tot een scherpe leercurve en tegelijk zijn de financiële risico's te overzien, evenals het opschalen van de productie van onderdelen zoals de turbines.

Besparingskosten

Alleen al het perspectief van een nieuw windmolenpark vanaf 2023 stimuleert de industrie verder te investeren in betere techniek en andere optimalisaties. De omvang van een dergelijk park zal de concurrentie aanjagen.

Kavelbesluit in 2017

Een politiek besluit over de inrichting van de kavel op 'IJmuiden Ver' speelt daarbij een cruciale rol. Als het kavelbesluit, dat moet samenhangen met een nieuw nationaal energieakkoord, er niet eind 2017 ligt, dan is de kans groot dat een voorspoedige uitrol vanaf 2023 veel moeilijker wordt. De tender en technologische voorbereiding voor de bouw nemen jaren in beslag namelijk.

Ecologie

Een eerste verkenning naar de ontwikkeling van 'IJmuiden Ver' wijst uit  dat ecologisch gezien er vooral voordelen zijn te behalen als vanaf het begin de building with nature-principes worden toegepast, nog los van de CO2-reductie die daarmee voor lange termijn wordt gerealiseerd. Aangezien het park zeer ver uit de kust ligt, is er ook geen zichtvervuiling.

Concluderend

Het belangrijkste is nu dat de politiek toewerkt naar een besluit in 2017 over de inrichting van het windenergiegebied ‘IJmuiden Ver’. Vanuit Royal HaskoningDHV zullen wij al het mogelijke doen om daaraan bij te dragen. Ons onderzoek en onze ervaring leren dat meer continuïteit en een plan van uitrol de innovatiekracht van de energiesector zal voortstuwen en noodzakelijke kostenbesparingen mogelijk worden.

Meer informatie

Reageren? Graag!