Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), de Maatschappij voor Linkerscheldeoever (MLSO) en de tijdelijke handelsvereniging Groene Haven Antwerpen (GH) ontwikkelen een windturbinepark op de Linkerscheldeoever (LSO). Royal HaskoningDHV verschafte advies over de vergunbaarheid van de turbines en zocht mee naar oplossingen waar problemen zich stelden.

Het projectgebied betreft het ganse havengebied op de Linkerscheldeoever waar het GHA en de MLSO bevoegd zijn, binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente Beveren. Het projectgebied is opgedeeld in vier deelprojectzones (clusters) die als geografisch afzonderlijke delen konden beschouwd worden.

Vier verschillende rapportages

Er werden vier verschillende rapportages opgesteld waarin zowel de slagschaduwimpact van de cluster is besproken als de cumulatieve impact van de vier deelzones. In functie van de slagschaduwgevoelige objecten is de best beschikbare methode voor een havengebied uitgewerkt. Dit betekent dat er nagegaan is welke de mogelijkheden, beperkingen en opties zijn om windturbines te plaatsen in het Havengebied.