16 May 2019
Press release translated from Dutch release

Dutch Water Authority Vallei en Veluwe will extract a new sustainable raw material, called Kaumera Nereda® Gum, from the excess granular sludge that is released during the purification process at the wastewater treatment plant (WWTP) in Epe. On Wednesday 24 April 2019, Vallei en Veluwe’s Board gave the green light for the construction of an installation capable of carrying out this process. The installation will be operational in the spring of 2020.

Unique features

Kaumera Nereda® Gum is a biological raw material with a number of unique properties. It can retain water, but also repel it. This offers various possibilities for its use in agriculture and horticulture, the paper industry and the construction sector. For example, the condition of soil can be improved when Kaumera is added, enabling fertilisers to be retained for longer. The water-repellent properties of Kaumera can also be applied in coatings for concrete floors, for example, which results in them hardening better and lasting longer.

Contribution to the circular economy

Following the decision by the Board, the construction of the Kaumera plant can be started. “This is important and valuable,” says chair of the Water Authority Tanja Klip-Martin, “Kaumera is a raw material which we will use to make a major contribution to the national government's objective of a fully circular economy in our country by 2050. Together with our partners, we are fully committed to the research, production and application of Kaumera”.

Nereda® technology

The raw material is extracted from the sewage sludge released by Nereda’s purification technology. In 2012, the Vallei en Veluwe Water Authority was the first in the world to start using this technology in Epe. Biomass in the Nereda technology develops as fast settling aerobic granular sludge. As a result, the footprint required is much smaller. Also, much less energy is needed to purify the sewage water. This innovative and natural way of treating wastewater is today being used in more and more facilities around the world.

Two factories in the Netherlands

Together with partners, the Vallei en Veluwe Water Authority and the Rhine en IJssel Water Authority will set up two factories within a year. In the autumn of 2019, a factory will open in Zutphen that will extract Kaumera from residual water from the dairy industry. The plant in Epe will be operational by the spring of 2020 and will extract Kaumera from municipal sewage water.

The recovery of raw materials from wastewater is widely supported within the water sector. For various raw materials (including phosphate and cellulose, but also Kaumera), water authorities work together in so-called frontrunner groups. For Kaumera, in addition to the Rhine en Ijssel, and the Valley en Veluwe, the water authorities of Noorderzijlvest, Vechtstromen, Waterbedrijf Limburg and Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden are also involved.

The development of the raw material Kaumera is the result of a collaboration between Royal HaskoningDHV, TU Delft, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), the Vallei en Veluwe Water Authority, the Rijn en IJssel Water Authority, Chaincraft and the Energy and Raw Materials Factory (EFGF). All parties are contributing their knowledge and expertise to recover, process and market the new raw material. In this way, water authorities, the scientific community and the business community are working together to create a sustainable, circular economy.

The project is made possible by financial contributions from the European Union (LIFE), the Ministry of Economic Affairs (DEI) and the Province of Gelderland.

For more information, please visit www.kaumera.com.General information about the recovery of raw materials can be found at www.efgf.nl.

The Vallei en Veluwe Water Authority provides safe dikes, clean and sufficient surface water and purified wastewater in the area between the IJssel, Lower Rhine, Utrechtse Heuvelrug and Randmeren. Cooperation and innovation are essential to our work.


Waterschap Vallei en Veluwe gaat de nieuwe duurzame grondstof Kaumera Nereda® Gum winnen uit de slibkorrels die vrijkomen bij het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering Epe. Het algemeen bestuur van het waterschap gaf woensdag 24 april groen licht voor het bouwen van de installatie die hiervoor nodig is. De installatie moet in het voorjaar van 2020 operationeel zijn.

Unieke eigenschappen

Kaumera Nereda® Gum is een biologische grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Zo kan bijvoorbeeld de bodemconditie met Kaumera verbeterd worden zodat meststoffen minder snel uitspoelen. Ook zijn de waterafstotende eigenschappen van Kaumera goed toe te passen in bijvoorbeeld coatings voor betonvloeren, waardoor deze beter uitharden en langer meegaan.

Bijdrage aan circulaire economie

Met dit besluit van het algemeen bestuur kan gestart worden met de bouw van de installatie om Kaumera te winnen. “Belangrijk en waardevol,” aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. “Kaumera is een grondstof waarmee we vanuit de waterschappen een grote bijdrage gaan leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 in ons land volledig circulair te zijn. Samen met onze partners zetten wij ons daarom volop in voor onderzoek, productie en de afzet van Kaumera.”

Nereda® technologie

De grondstof wordt gewonnen uit het zuiveringsslib dat vrijkomt bij de Nereda® zuiveringstechnologie. Waterschap Vallei en Veluwe startte in 2012 als eerste waterschap ter wereld met deze technologie in Epe. De technologie zorgt ervoor dat het slib dat overblijft na het zuiveren geen vlokken maar korrels vormt. Hierdoor bezinkt het slib sneller en is de benodigde fysieke ruimte veel kleiner. Ook is er veel minder energie nodig voor het zuiveren van rioolwater. Deze innovatieve manier van zuiveren wordt inmiddels op steeds meer plekken in de wereld toegepast.

Twee fabrieken in Nederland

Samen met partners realiseren waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn en IJssel binnen een jaar twee fabrieken. In Zutphen opent in het najaar van 2019 een fabriek die Kaumera gaat winnen uit restwater van de zuivelindustrie. De installatie in Epe is in het voorjaar van 2020 operationeel en gaat Kaumera winnen uit gemeentelijk (communaal) rioolwater.

Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater wordt binnen de waterschapswereld breed gesteund. Voor diverse grondstoffen (waaronder fosfaat, cellulose maar ook Kaumera) werken waterschappen samen in zogenoemde koplopersgroepen. Voor Kaumera zijn dit naast Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, de waterschappen Noorderzijlvest, Vechtstromen, Waterbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De ontwikkeling van de grondstof Kaumera is het resultaat van een samenwerking tussen Royal Haskoning DHV, TU Delft, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel , Chaincraft en de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF). Alle partijen brengen een deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van de nieuwe grondstof. Zo werken waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven samen aan een duurzame, circulaire economie.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Europese Unie (LIFE), het Ministerie van Economische Zaken (DEI) en Provincie Gelderland.

  • Kijk voor meer informatie op www.kaumera.com.
  • Algemene informatie over het terugwinnen van grondstoffen, kunt u vinden op www.efgf.nl.
  • Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.
  • Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op www.twitter.com/valleienveluwe/

More information