In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Royal HaskoningDHV de impact van COVID-19 op de binnenvaart in beeld gebracht. Op basis van deskresearch en 25 interviews met grootverladers (de belangrijkste gebruikers in de industrie) in de binnenvaart is een beeld geschetst van deze gevolgen.

Er vallen harde klappen in het goederenvervoer over water. Dat blijkt uit een interviewronde onder 25 binnenvaartverladers in Nederland in de maanden april en mei van dit jaar. De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de corona crisis is dit veel erger geworden. Toch zijn verladers in Nederland overwegend positief gestemd over het verloop van de coronacrisis. De gevolgen zijn weliswaar hard en ingrijpend op de korte termijn, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door en kunnen blijven plaatsvinden.

Het hardst getroffen zijn de automotive industrie, de energiesector olie en gasindustrie, de voedingsmiddelen-industrie (zakelijke markt), de textielindustrie en de retail sector. Minder hard getroffen is de bouwsector, met name de Grond, Weg en Waterbouw (GWW). Er zijn geen sectoren, in de aan de binnenvaart gelieerde sector, die hebben geprofiteerd, met uitzondering van de tankopslagbedrijven

Verladers en vervoerders spelen hierop in. De nieuwbouworder portefeuille bij scheepswerven is vrijwel geheel opgedroogd en begin dit jaar is afscheid genomen van een deel van de flexibele schil van binnenvaartondernemers. De grootste zorg bij verladers is het ontbreken van een duidelijk perspectief op het verdere verloop van de lock-down en de economische gevolgen. Het is lastig omdat de lock-down verschilt per land en leveringen hierdoor niet goed op elkaar aansluiten. Veel verladers hebben maatregelen getroffen en produceren nu op voorraad, in afwachting van het versoepelen van de lock-down. 

Desondanks beschouwen de gesproken bedrijven 2020 als een  verloren jaar. Echt herstel wordt pas in 2021 weer verwacht. Geen enkel bedrijf verwacht verregaande gevolgen voor het eigen functioneren. De energie-of voedselvoorziening komen niet in gevaar. “Het wordt uiteindelijk weer business as usual”, zo is de verwachting.

Verladers hebben lering getrokken uit de lock-down: het blijkt goed mogelijk vaker thuis op afstand te werken, en reizen en vliegen zijn minder noodzakelijk. Verladers hopen dat de coronacrisis aanleiding vormt voor een push aan de energietransitie en de digitalisering van het transport. Veel duurzaamheidsprojecten liggen nu even stil, maar de wens om de economie uit de crisis te investeren wordt breed gedeeld. Voorts is er grote behoefte aan wetgeving die digitale uitwisseling van vervoersdocumenten rechtsgeldig maakt, waar nu nog fysieke overdracht plaatsvindt.

Related markets