Zákazník

Kraj Vysočina

Realizace

2008 - 2016

Charakteristika projektu

Zajištění podkladů pro zásady územního rozvoje kraje, analýza záměrů vymezených v Politice územního rozvoje České republiky, v územním plánu velkého územního celku a v zadání, projednávání záměrů s dotčenými orgány veřejné správy. Vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os, specifický oblastí a rozvojových center, ploch a koridorů nadmístního významu, oblastí se shodným typem krajiny, veřejně prospěšných staveb a opatření a ploch a koridorů pro zpracování územní studie. Stanovení priorit územního rozvoje kraje, podmínek pro rozhodování o změnách a úkolů územního plánování v jednotlivých řešených tématech, podmínek ochrany přírodní, kulturních a civilizačních hodnot a cílových charakteristik krajiny včetně podmínek ochrany krajinného rázu. Řešení podmínek koordinace územně plánovací činnosti obcí. Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zahrnujícího u vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a na lokality NATURA 2000. Účast na společném jednání a veřejném projednání. Zpracování aktualizací ZÚR č. 1 (2011), č. 2 a 3 (2016).