Zákazník

Město Rudná

Realizace

2016 – (2018)

Charakteristika projektu

Zajištění podkladů pro územní plán, zpracování doplňujících průzkumů a rozborů zejména v oblasti urbanistické struktury území. Návrh urbanistické koncepce zahrnující zejména vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a rozdělení území města dle podmínek prostorového uspořádání území a stanovení podmínky pro využití ploch a prostorové regulace.  Návrh koncepce dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanské vybavenosti, sídelní zeleně, uspořádání krajiny. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a opatření a ploch s podmínkou zpracování územní studie. Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zahrnujícího i vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Pravidelné a intenzívní dílčích výstupů se zadavatelem a pořizovatelem.

 

Contact us