Blízkost zákazníkům

HaskoningDHV CZ operuje ze 3 regionálních kanceláří ve třech centrech ekonomického rozvoje ČR v Praze, Brně a Ostravě. Součástí strategie společnosti je být tak blízko zákazníkům, jak je to možné. Navíc, v ČR skutečně existují regionální rozdíly a regionálně specifické trhy, které často neumožnují a které taky často vyžadují efektivní křížové zapojení kapacit.

Nabídka služeb

HaskoningDHV CZ poskytuje zákazníkům inženýrské, projektové a konzultační služby v následujících oborech. Produktová skladba se vyvíjí společně s trhem a může se měnit v závislostech na požadavcích zákazníků a vyvíjející se legislativy. 

Doprava:

 • Projektování silnic všech stupňů dokumentace a související inženýrská činnost, autorský dozor
 • Vyhledávací studie dopravních tras
 • Dopravní průzkumy
 • Dopravní modelování (SW AIMSUN)
 • Kapacitní posouzení silniční sítě a návrhy křižovatek
 • Kapacitní posouzení parkování, projektování P+R a související inženýrská činnost
 • Strategie silniční údržby
 • Projektování cyklostezek všech stupňů a související inženýrská činnost
 • Návrhy a posouzení opatření pro zklidnění dopravy
 • Bezpečnostní audity silnic
 • Strategie rozvoje leteckých linek a civilních letišť

Strategické/prostorové plánování a evaluace:

 • Územní plány měst a obcí
 • Zásady územního rozvoje krajů
 • Územně analytické podklady
 • Územní studie krajiny
 • Územní studie dopravní infrastruktury
 • Územní systém ekologické stability
 • Urbanistické studie v intravilánu
 • Studie proveditelnosti rozvoje území
 • Propojení územního a strategického plánu (územní průmět strategií)
 • Strategické plány měst a obcí
 • Program rozvoje kraje
 • Program rozvoje venkova
 • Evaluace politik, koncepcí a projektů
 • Fundraising a dotační management

Služby udržitelného rozvoje:

 • EIA/SEA
 • Supervize sanace starých zátěží
 • Analýzy rizika a projekty nápravných opatření
 • Balneologické expertízy
 • Hydrogeologické posudky
 • Vyhodnocení

Mezinárodní projekty:

 • Koncepční návrhy rozvoje průmyslových zón a vědecko-technických parků
 • Strategie silniční údržby
 • Strategické plánování měst a regionů
 • Využití GIS pro strategické plánování
 • Training/Training of Trainers (rozvoj území, místní ekonomický rozvoj)
 • Evaluace mezinárodní spolupráce a podpory v zemědělství
 • Evaluace mezinárodní humanitární pomoci

Autorizace a členství

K zajištění profesionálních služeb společnost zaměstnává experty s příslušnými autorizacemi a oprávněními. Současně společnost investuje do udržování licencí a za zaměstnance hradí členské poplatky profesním komorám a oborovým sdružením. Příslušná oprávnění a autorizace v rámci společnosti jsou uvedeny níže:

 • 5 x autorizovaný inženýr pro dopravní stavy
 • 1 x autorizovaný architekt pro obor územní plánování
 • 1 x autorizovaný architekt pro obor architektura
 • 1 x autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
 • 1 x autorizovaný projektant ÚSES
 • 1 x autorizovaná osoba pro EIA/SEA
 • 1 x odborně způsobilá osoba pro výkon dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 • 1 x odborně způsobilá osoba v projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech a) hydrogeologie; b) sanační geologie
 • 2 x osoba certifikovaná v oblasti projektového řízení s certifikátem PRINCE2 Foundation

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z platných údajů z obchodního rejstříku najdete zde.

Politika jakosti

Společnost HaskoningDHV CZ je stejně jako ostatní firmy holdingu Royal HaskoningDHV Group certifikována autoritou DNV GL. Certifikáty jakosti, bezpečnosti a ochrany při práci nejdete zde.