22 6 2018

Statutární město Ostrava se v letošním roce přidalo k městům, v nichž je možné použít systém sdílených kol, tzv. bikesharing. Náměstkyně primátora Ing. Kateřina Šebestová (odpovídá za životní prostředí) sestavila pracovní tým, jehož úkolem bylo dovést záměr k realizaci.

V první fázi byla provedena anketa mezi potenciálními uživateli, kde byli účastníci dotazováni, zda by kolo využili a kde by si přáli mít stojany. Členové skupiny poté vytipovali nejdůležitější body centra města, kde by (i s ohledem na přání občanů z ankety) stojany měly být umístěny. Skupina pak pracovala ve dvou podtýmech, z nichž jeden se zabýval legislativní a provozní stránkou věci, druhý tým pak lokalitami.

V lokalitách bylo nutno totiž ověřit vlastnictví pozemků a komunikací (pokud měly být stojany umístěny na stávajících zpevněných plochách), dále pak, zda se tam nevyskytují vývody inženýrských sítí a v neposlední řadě, zda stojany nebudou překážkou pro nevidomé a slabozraké. Nutno bylo také jednat s architekty a památkáři a poslední slovo měli samozřejmě též dopravní inženýři Policie ČR a zástupci vedení města a městských obvodů. Tak bylo vytipováno 39 lokalit, z nichž v konečné fázi bylo nutno pro 3 lokality zajistit vybudování zpevněné plochy (a potřebný územní souhlas či územní rozhodnutí) anebo souhlas s umístěním pevné překážky.

To byla parketa pro ostravskou kancelář HaskoningDHV Czech Republic, které se podařilo všechny potřebné formality zajistit, a to včetně návrhu umístění stanic, jejich projednání a odsouhlasení. Na úspěchu se spolupodíleli též zaměstnanci Magistrátu města Ostravy a to jak zajištěním smluv s vlastníky pozemků, které nebyly městské či doplněním vizualizace a účastí na jednáních.

Konečně bylo tedy vše připraveno, městská firma Ostravské komunikace v rekordním čase provedla vydláždění tří ploch a mohlo dojít k osazení stojanů. Představitelé města z důvodu velkých finančních nákladů nevybrali vítěze veřejné soutěže a vstoupili v jednání se společností Rekola, která nakonec od 1. května 2018 spustila systém se svými typickými růžovými koly. Systém zatím funguje bez zásadních problémů, pouze se neočekával tak velký zájem veřejnosti a vítězná firma musí rychle montovat nová kola.

Protože jeden stojan je v těsné blízkosti ostravské kanceláře HaskoningDHV Czech Republic, i naši zaměstnanci využívají kola buďto pro dojíždění do práce a z práce od přestupních terminálů MHD nebo při pojížďkách po centru města. Pokud tedy jsou zrovna růžová kola k dispozici …

Podíl HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. na projektu:

  • Výběr lokalit pro bikesharing na základě magistrátem pořádané ankety - po projednání s Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, pracovníky památkové péče, náměstkyní primátora, pracovníky odb. strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy a Cykloaktivem.
  • Zajištění ověření existence inženýrských sítí u 6 lokalit do geodetického zaměření.
  • 3 lokality byly z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi vyloučeny, u zbylých tří vyhotovení dokumentace pro územní souhlas, která byla poté u jedné lokality stavebním úřadem přeřazena do územního řízení. Byla zde provedena kompletní inženýrská činnost.
  • Na základě plné moci zajištění územního souhlasu pro dvě lokality a územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci.
  • Zajištění rozhodnutí o umístění pevné překážky u 34 lokalit na území centrálního městského obvodu - projednání s Policií ČR a u silničního správního úřadu.
  • U dvou lokalit projednání a vyjádření silničního správního úřadu, že toto rozhodnutí nevyžaduje.
  • Asistence investorovi u přejímky stavenišť pro 3 zpevněné plochy.
  • Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.